Regulamin

Regulamin korzystania z usług

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem ”, określa dokładne zasady korzystania z usług świadczonych przez Martynę Plińską zwaną dalej „wizażystą”.

2. Wizażysta świadczy Usługi wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji terminu.

3. Klienci Wizażysty mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed rezerwacją wizyty na usługi u Wizażysty.

4. Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.

§ 2

Definicje

1. Klient – oznacza osobę fizyczną, pełnoletnią, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Osoba niepełnoletnia - klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Wizażysty za zgodą ustną lub pisemną, rodzica/opiekuna prawnego.

3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin sporządzony przez Usługodawcę.

4. Wizażysta - oznacza usługodawcę świadczącego usługi mobilne w umówionym z klientem miejscu.

5. Usługa/Makijaż – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta.

6. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie.

7. Usługodawca – oznacza:

Martyna Plińska makeup & charakteryzacja z siedzibą w Wejherowie, ul Harcerska 14/10, NIP: 5882471016 zgodnie z systemem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@martynaplinskamakeup.com, numer telefonu: +48 662 516 659

§ 3

Obowiązki klienta

1. Klientem Wizażysty jest osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego. W przypadku osoby niepełnoletniej Usługodawca jest uprawniony do żądania przed wizytą przedłożenia stosownej zgody opiekuna prawnego oraz do odmowy świadczenia Usługi, w przypadku braku takiej zgody.

2. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonej usługi oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.

3. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Usługi.

4. Klienci powinni przychodzić na umówioną wizytę bez osób towarzyszących. W przypadku, gdy klient chce przyjść z osobą towarzyszącą należy powiadomić Usługodawcę o tym fakcie wcześniej.

5. Klient powinien stawić się w uzgodnionym z Wizażystą miejscu maksymalnie na 2 minuty przed rozpoczęciem Usługi, ale nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem usługi.

6. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować Wizażystę telefonicznie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem usługi.

7. Wizażysta dopuszcza spóźnienie Klienta do 10 minut, po tym czasie usługa zostanie odwołana lub skrócona. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie przez Usługodawcę.

8. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 2 razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.

§ 4

Cennik

1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług dostępnym na stronie www.martynaplinskamakeup.com/cennik

2. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, przewidywanym czasem trwania oraz ceną.

3. Cena makijażu w niedzielę, święta oraz poza godzinami pracy tzn. przed 7:00 oraz po 18:00 wzrasta o 20%.

§ 5

Rezerwacja wizyt

1. Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty poprzez stronę internetową www.martynaplinskamakeup.com, email kontakt@martynaplinskamakeup.com lub przez telefon pod numerem +48 662 516 659, facebook bądź instagram.

Wizyta jest rezerwowana przez system calendly.com. Wizyta jest zarezerwowana tylko i wyłącznie gdy Klient otrzyma maila potwierdzającego zapis a następne wpłaci zadatek.

2. W przypadku wybrania przez klienta opcji płatności na miejscu Usługodawca wymaga wpłaty przez Klienta Zadatku w wysokości 50% od kwoty usługi. Zadatek w wysokości 50% ceny usługi należy wpłacić w ciągu 3 dni od umówionej wizyty na przesłany nr konta wizażysty, który zostaje przesłany po akceptacji terminu umówionej wizyty do klienta. W przypadku braku wpłaty zadatku w ciągu 3 dni wizyta zostaje automatycznie anulowana.

3. Nieprzystąpienie do Usługi w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania wizyty uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku. Odwołanie wizyty w terminie późniejszym niż 14 dni od wpłaty Zadatku uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku.

4. Dla celów niniejszego Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Wizażysty, w tym m.in. zdarzenie losowe, epidemię i pandemię, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej, choroba osoby wykonującej zabieg. Wizażysta nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin, otrzyma zwrot wpłaconego Zadatku lub otrzyma voucher w wysokości wpłaconego Zadatku do wykorzystania zgodnie ustaloną datą ważności.

5. W przypadku realizacji Usługi Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Usługi wykonywanej dla Klienta. Ostateczna cena rozliczona po wykonaniu Usługi zostanie pomniejszona o wysokość wpłaconego Zadatku.

§ 6

Płatności

1. W przypadku wybrania przez klienta opcji płatności na miejscu klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane Usługi niezwłocznie po wykonaniu Usługi.

2. Wizażysta udostępnia następujące sposoby zapłaty:

· Gotówka

· Karta płatnicza

· Przelew tradycyjny

·BLIK

3. W przypadku wybrania przez klienta opcji płatności na miejscu cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony uprzednio Zadatek.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów usług. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym załączniku do niniejszego Regulaminu.

§ 7

Standardy Wizażysty

1. Usługodawca oświadcza, że wszyscy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni, posiadają aktualne badania zdrowotne a Usługi wykonują na najwyższym poziomie oraz z należytą starannością.

2. Pracownik przed przystąpieniem do realizacji Usługi, zobowiązany jest przygotować odpowiednio swoje stanowisko pracy oraz zadbać o odpowiednią dezynfekcję wykonywaną przed każdym klientem.

3. Wizażysta używa jednorazowych aplikatorów oraz zdezynfekowane akcesoria i narzędzia.

4. Wizażysta używa preparatów do dezynfekcji zgodnych z wymogami sanepidu.
5.Wizażysta używa autoklawu do sterylizacji narzędzi metalowych.

§ 8

Obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca przed wykonaniem Usługi jest zobowiązany:

· przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego oczekiwań oraz jego stanu zdrowia oraz odebrać od Klienta wypełnioną i podpisaną kartę

· do przedstawienia Klientowi ewentualnych przeciwwskazań do wykonania Usługi oraz ewentualnych zaleceń po usłudze,

· do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług –
w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zmian.

§ 9

Przygotowanie się do wizyty

1. Na wizytę należy przyjść bez makijażu.
2. Spóźnienie na wizytę więcej niż 15 min, daje prawo odmowy wykonania makijażu bądź wykonania makijażu express, dobieranego przez wizażystkę. Spóźnienie, a w konsekwencji usługa niepełna nie powoduje obniżenia ceny, ani możliwości zwrotu ceny.

3. Bezpośrednio (tj. 2 dni) przed terminem wykonania makijażu nie zaleca się wykonywać regulacji brwi oraz usunięcia wąsika oraz korzystać z solarium.


§ 10
Inne zasady dotyczące wykonania usługi

1. Makijaż trwa od 40 do 60 minut i jest wykonywany w studio Martyna Plińska makeup & charakteryzacja bądź na miejscu wyznaczonym przez klienta.
2. Jest możliwość wykonania makijażu z opcją dojazdu na wskazane miejsce, gdy liczba chętnych na makijaż w jedynym miejscu to min. 3 osoby.
3. Zmniejszenie ilości osób na wykonanie makijażu w dniu wykonania usługi, nie powoduje zmniejszenia łącznej ceny, jaką Klient powinien uiścić za zamówioną usługę.

4. Koszt dojazdu ustalany jest indywidualnie i wynosi nie mniej niż 2 zł za 1 km.
5. Nie ma możliwości wykonania makijażu ślubnego, bez wcześniejszego makijażu próbnego.
6. Kępki rzęs wliczone są w cenę makijażu. Wersja bez nich nie zmniejsza ceny makijażu.
9. Przeszkodą do wykonania usługi jest występowanie u Klienta opryszczki lub innej choroby przenośnej, np. zapalenie spojówek etc. Poinformowanie Usługodawcy o wystąpieniu przeszkody na 24 godziny przed terminem wykonania usługi, pozwala Usługodawcy na
rezygnację z usługi z przyczyny leżącej po stronie Klienta i przeniesienie wizyty na inny termin bądź zwrot w postaci vouchera na usługę.
10. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy w terminie przed wykonaniem usług, o ewentualnych dolegliwościach chorobowych w tym: opryszczce, zapaleniu spojówek, gronkowcu oraz obowiązkowo o zarażeniu wirusem Covid-19 lub bezpośrednim kontakcie z osobą chorą na wirusa Covid-19.
Klient zobowiązany do udzielenia powyższych informacji również co do osób umówionych na usługę.
11. Brak informacji o wystąpieniu przeszkody do wykonania usługi, może spowodować odmowę jej wykonania z prawem do zachowania wpłaconego zadatku. Decyzja w tym zakresie należy do Usługodawcy, który na miejscu oceni ryzyko wykonania usługi.

12.Jeśli występuje tendencja do opryszczki proszę profilaktycznie na 2 tygodnie przed makijażem zażywać HEVIRAN.
13. Klient zobowiązuje się pokryć koszty ewentualnych szkód wynikłych podczas wykonywanej usługi jak np. zniszczenie własności Usługodawcy przez osoby trzecie.

§ 11

Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji Usługi. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Usługi przez Wizażystę np. poprzez posiadany paragon.

2. Klient reklamację powinien złożyć pisemnie na adres e-mail kontakt@martynaplinskamakeup.com lub poprzez list polecony wysłany na adres Harcerska 14/10, 84-200 Wejherowo.

3. Reklamacja musi zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań oraz dokumentację fotograficzną dotyczącą powodu reklamacji.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia
i poinformuje Klienta na podane dane kontaktowe.

§ 12
Voucher
1. Voucher można zakupić bezpośrednio u Usługodawcy, kontaktując się poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.
2. Voucher należy zrealizować w określonym czasie podanym na voucherze. W przypadku przekroczenia ważności terminu vouchera, usługa nie zostanie zrealizowana przez Usługodawcę.
3. Voucher nie podlega zwrotów ani wymianie.
4. Podstawą realizacji vouchera jest okazanie go podczas umówionej usługi.
5. W przypadku nie stawienia się na usługę zakupioną w formie vouchera, bez wcześniejszego poinformowania Usługodawcy lub zmiany terminu później niż 5 dni roboczych przed usługą, voucher uznaje się za zrealizowany.

§ 13

Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych Klientów jest Martyna Plińska makeup & charakteryzacja
2.Z Administratorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail kontakt@martynaplinskamakeup.com

3.Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z korzystaniem z usług Wizażysty, będą przetwarzane w następujących celach: w celu komunikacji z klientem (otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt) oraz w celu wykonania usługi.
4.Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów będzie: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie 5.Klienta przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Klientów.
6.Dane Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez Martynę Plińską działaniami, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Klientów, kancelariom prawnym, którym np. Martyna Plińska zleciła prowadzenie postępowania. Dane Klientów będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na Facebooku oraz Instagramie.
7.Okres przetwarzania danych osobowych Klientów jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować Martynę Plińską do przetwarzania danych przez określony czas (np. dane nt. faktur przechowujemy przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego), okres, który jest niezbędny do obrony interesów Martyny Plińskiej, oraz okres na jaki została udzielona zgoda.
8.Ponadto, informujemy, że Klienci mają prawo do: żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących sprostowania ich danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych przeniesienia ich danych osobowych Jednak w wyjątkowych sytuacjach dane nie mogą być usunięte natychmiast. Są to:
- dane, które są niezbędne do realizacji usługi i ewentualnego okresu reklamacyjnego,

- dane co do których istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie,

- dane przetwarzane w zgodzie z innymi przepisami prawa.

9. Klienci mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

10.W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Martynę Plińską Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem a danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z tematem “Dane osobowe” na skrzynkę kontakt@martynaplinskamakeup.com

11. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z w.w. treścią i w celach wskazanych w w.w. klauzuli informacyjnej, z którą Klient również zapoznaje się podczas pierwszej usługi.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, cennika oraz certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca co do własnego doświadczenia.

2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Wizażysty, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.

3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Regulamin strony

Witamy w www.martynaplinskamakeup.com!

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej Martyna Plińska makeup & charakteryzacja, dostępnej pod adresem https://www.martynaplinskamakeup.com/.

Użytkownik wchodząc na Stronę internetową, akceptuje niniejsze warunki. W przypadku braku akceptacji niniejszych warunków Użytkownik powinien opuścić Stronę www.martynaplinskamakeup.com.

Pliki cookie:

Na tej Stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie, aby spersonalizować doświadczenia online naszych odbiorców. Wchodząc na Stronę www.martynaplinskamakeup.com, wyrażasz zgodę na używanie wymaganych plików cookie.

Plik cookie to plik tekstowy, który jest umieszczany przez serwer strony internetowej na dysku twardym komputera Użytkownika. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub przenoszenia wirusów na komputer Użytkownika. Pliki cookie są ściśle przypisane do danego użytkownika i mogą być odczytane tylko przez serwer internetowy w domenie, która wygenerowała plik cookie.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych lub marketingowych związanych z prowadzeniem naszej Strony internetowej. Użytkownik ma prawo zaakceptować lub odmówić zaakceptowania opcjonalnych plików cookie. Niektóre pliki cookie są wymagane i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej. Takie pliki cookie nie wymagają zgody, ponieważ są aktywne przez cały czas. Pamiętaj , że akceptując wymagane pliki cookie, akceptujesz również pliki cookie stron trzecich, które mogą być wykorzystywane przez inne podmioty podczas korzystania z usług świadczonych przez te podmioty.

Licencja:

O ile nie stwierdzono inaczej, firma Martyna Plińska makeup & charakteryzacja lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie www.martynaplinskamakeup.com. Wszelkie prawa własności intelektualnej zostały zastrzeżone. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp materiałów dostępnych na Stronie www.martynaplinskamakeup.com na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie.

Zabrania się:

Niniejsza umowa zaczyna obowiązywać w dniu jej sporządzenia.

Użytkownicy mają możliwość zamieszczania i wymiany opinii oraz informacji w niektórych częściach niniejszej Strony internetowej. Martyna Plińska makeup & charakteryzacja} nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie sprawdza komentarzy przed ich umieszczeniem na Stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Martyna Plińska makeup & charakteryzacja, jej przedstawicieli ani podmiotów stowarzyszonych. Zamieszczone komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je zamieściła. W zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo Martyna Plińska makeup & charakteryzacja nie odpowiada za komentarze ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania, szkody lub wydatki spowodowane lub poniesione w wyniku wykorzystania, zamieszczenia lub pojawienia się komentarzy na niniejszej Stronie.

Martyna Plińska makeup & charakteryzacja zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania tych, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejsze warunki.

Użytkownik zapewnia i oświadcza, że:

 • Jest uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej Stronie internetowej i posiada wszelkie niezbędne licencje i zgody, aby to robić;

 • Komentarze nie naruszają praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych stron trzecich;

 • Komentarze nie zawierają treści o charakterze oszczerczym, zniesławiającym, obraźliwym, nieprzyzwoitym lub w inny sposób niezgodnym z prawem, stanowiącym naruszenie prywatności.

 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności biznesowej lub zwyczajów, ani do prezentowania działań komercyjnych lub niezgodnych z prawem.

Niniejszym Użytkownik udziela Martyna Plińska makeup & charakteryzacja niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych osób do wykorzystywania, powielania i edytowania jego komentarzy w dowolnej formie i we wszystkich formatach lub mediach.

Zamieszczanie odnośników do naszych treści

Następujące podmioty mogą umieszczać odnośniki do naszych treści bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Organy rządowe;

 • Wyszukiwarki internetowe;

 • Organizacje prasowe;

 • Podmioty zajmujące się rozpowszechnianiem katalogów online mogą zamieszczać linki do naszej Strony w taki sam sposób, w jaki zamieszczają hiperłącza do stron internetowych innych wymienionych podmiotów; oraz

 • Akredytowane przez system działalności, z wyjątkiem organizacji non-profit, punktów handlowych dla organizacji charytatywnych oraz grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą zamieszczać hiperłączy do naszej Strony internetowej.

Organizacje te mogą zamieszczać odnośniki do naszej strony głównej, publikacji lub innych materiałów zamieszczonych na Stronie pod warunkiem, że odnośnik ten (a) nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje, że jest sponsorowany, promowany lub uznany przez stronę linkującą oraz jej produkty i/lub usługi, jeśli nie jest to zgodne z prawdą ; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Dopuszczamy możliwość rozważenia i zatwierdzenia innych próśb o link od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znanych źródeł informacji dla konsumentów lub podmiotów gospodarczych;

 • działalności internetowych typu dot-com;

 • stowarzyszeń lub innych podmiotów reprezentujących organizacje charytatywne;

 • dystrybutorów katalogów internetowych;

 • portali internetowych;

 • firm księgowych, prawniczych i konsultingowych; oraz

 • instytucji edukacyjnych i stowarzyszeń handlowych.

Zaakceptujemy prośby o link od tych podmiotów, jeśli uznamy, że: (a) link nie będzie nas stawiał w niekorzystnym świetle względem nas samych lub naszych akredytowanych działalności; (b) nie odnotowano u nas żadnych negatywnych zapisów związanych z daną organizacją; (c) korzyść dla nas wynikająca z widoczności hiperłącza rekompensuje brak nazwy Martyna Plińska makeup & charakteryzacja; oraz (d) link występuje w kontekście informacji ogólnych zasobów.

Podmioty te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej pod warunkiem, że link ten (a) nie wprowadza w błąd; (b) fałszywie nie sugeruje sponsorowania, promowania lub zaakceptowania witryny linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) wpisuje się w kontekst witryny linkującej.

Jeśli należysz do organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i jesteś zainteresowany umieszczeniem linku do naszej Strony internetowej, zgłoś nam to wysyłając e-mail na adres Martyna Plińska makeup & charakteryzacja. W e-mailu należy podać swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji / podmiotu, informacje kontaktowe oraz adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz linkować do naszej Strony, a także listę adresów URL naszej witryny, do których chcesz linkować. Nasz czas odpowiedzi wynosi od 2 do 3 tygodni.

Zatwierdzone podmioty mogą zamieszczać odnośniki do naszej Strony w następujący sposób:

 • Używając naszej nazwy (firmy); lub

 • Poprzez zastosowanie ujednoliconego identyfikatora zasobów, do którego prowadzi odnośnik; lub

 • Stosowanie innych opisów naszej Strony internetowej, do której kieruje link, uzasadnionych z punktu widzenia kontekstu i formatu treści strony linkującej.

Nie wyrażamy zgody na wykorzystanie logo lub innych elementów graficznych Martyna Plińska makeup & charakteryzacja w celu umieszczenia linku bez umowy licencyjnej na wykorzystanie znaku towarowego.

Odpowiedzialność za treść:

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które pojawiają się na innych stronach internetowych. Zobowiązujesz się do zapewnienia nam ochrony przed wszelkimi roszczeniami, które zostaną postawione wobec Twojej Strony. Link(i) nie powinny być umieszczane na Stronie, która może być postrzegana jako oszczercza, nieprzyzwoita lub niezgodna z prawem, lub która w inny sposób łamie, lub zachęca do łamania, prawa osób trzecich.

Zastrzeżenia praw:

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich lub wybranych linków kierujących do naszej Strony. Podmioty linkujące zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia wszystkich linków prowadzących do naszej Strony w przypadku otrzymania takiego żądania z naszej strony. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad linkowania w dowolnym momencie. Umieszczanie linków do naszej Strony oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad i warunków.

Usuwanie linków z naszej Strony

Jeśli zauważysz na naszej Stronie link, który z jakichkolwiek powodów jest obraźliwy, skontaktuj się z nami i poinformuj nas o tym w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośbę o usunięcie linku. Nie zobowiązujemy się jednak do usunięcia takiego linku, ani do udzielenia bezpośredniej odpowiedzi osobie zgłaszającej.

Nie gwarantujemy, że informacje zawarte na tej stronie są poprawne. Nie zapewniamy ich kompletności ani dokładności, ani nie zobowiązujemy się do utrzymania dostępności strony lub aktualizacji materiałów na niej zawartych.

Wyłączenie odpowiedzialności:

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie udzielamy żadnych poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań względem naszej strony internetowej i sposobu jej wykorzystywania. Żadne z postanowień niniejszej klauzuli wyłączenia odpowiedzialności nie będzie:

 • ograniczać lub wyłączać naszej lub Twojej odpowiedzialności za śmierć lub odniesione obrażenia ciała

 • ograniczać lub wyłączać naszej lub Twojej odpowiedzialność za oszustwa lub świadome wprowadzanie w błąd;

 • ograniczać odpowiedzialności naszej lub Twojej w jakikolwiek sposób, który nie jest zgodny z obowiązującym prawem; lub

 • wyłączać odpowiedzialności naszej lub Twojej, która nie może zostać wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zawarte w tym ustępie oraz w innych miejscach tego wyłączenia odpowiedzialności: (a) nie naruszają postanowień poprzedniego ustępu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z tego wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, z czynu niedozwolonego oraz z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych.

Pod warunkiem, że strona internetowa oraz informacje i usługi na niej zawarte są udostępniane nieodpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za powstanie jakichkolwiek strat lub szkód o dowolnym charakterze.